Oświadczenie Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej PolskiejWarszawa, 29 lipca 2017 r.

Oświadczenie
Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
ks. abpa Artura R. WiecińskiegoZe względu na pojawiające się insynuacje oraz doniesienia w mediach społecznościowych, mające na celu godzenie w dobre imię Kościoła jak i Urząd, powierzony mi przez Synod Kościoła, oświadczam, co następuje:


1. Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przeze mnie jako Zwierzchnika Kościoła nigdy nie współpracował ze wspólnotą tzw. Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego.
2. Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przeze mnie, jako Zwierzchnika Kościoła nigdy nie zwrócił się z oficjalnym zaproszeniem do wspólnoty tzw. Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego do uczestnictwa w uroczystości moich święceń biskupich, która odbyła się 22 lipca 2017 r. w Wojcieszowie, a co za tym idzie Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej nigdy nie zwrócił się z prośbą do wspólnoty tzw. Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego, reprezentowanej przez biskupa Szymona Niemca o udzielenie święceń biskupich. Jednakże wiem, iż jeden z duchownych Kościoła Starokatolickiego zwrócił się z pytaniem w w/w sprawie, jednakże uczynił to bez konsultacji ze mną, za co został upomniany.
3. Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przeze mnie jako Zwierzchnika Kościoła nie jest upoważniony do oceny ważności przyjętej przez biskupa Szymona Niemca sakry biskupiej, jak również do stwierdzenia, czy linia sukcesji w/w jest nieprzerwana. Ze względu jednak na fakt, iż sprawa sakry biskupiej biskupa Szymona Niemca budzi wiele wątpliwości, ja - Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - arcybiskup Artur Wieciński, po przeanalizowaniu sprawy, podjąłem decyzję o zastosowaniu kan. 746 Prawa Kanonicznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej względem wszystkich osób, będących wyświęconych na diakonów i prezbiterów przez osobę biskupa Szymona Niemca.


Działając na podstawie kan. 714 Prawa Kanonicznego Kościoła, zarządzam opublikowanie tego oświadczenia na stronie internetowej Kościoła oraz w prowadzonych mediach społecznościowych.


ZWIERZCHNIK KOŚCIOŁA ORDYNARIUSZ DIECEZJI POLSKIEJ abp Artur Wieciński