Komunikat Kurii Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Zgodnie z obowiązującym Prawem Wewnętrznym Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity, uchwalony dnia 11.11.2000 r., obowiązujący od 16.11.2001 r. ), najstarszy kapłan Kościoła, ks. Henryk Hawryszczak zwołał V Nadzwyczajny Synod Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 14 stycznia 2017 r. Zgodnie z obowiązującym Prawem Wewnętrznym Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, § 43 ust. 1 mówi: Najwyższą Władzą Ustawodawczą w Kościele jest Synod. § 49 ust. 1, 2, 3 mówią, iż Synod decyduje w następujących sprawach dotyczących Kościoła: 1) wiary, moralności, dyscypliny, liturgii Kościoła, 2) wyboru Zwierzchnika, 3) wyboru Wikariusza Generalnego Kościoła na podstawie propozycji Zwierzchnika. W dniu 14 stycznia 2017 V Nadzwyczajny Synod Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, jako najwyższa władza ustawodawcza w Kościele, decydująca m.in. w kwestii wiary, moralności, dyscypliny oraz liturgii Kościoła, podjął uchwałę nr. SN/6/2017 w której stwierdza nieważność wyroku Sądu Kościelnego ( sygn. akt KSK/SK/01/05 ) z dnia 2 stycznia 2006 r. z powodu uchybień prawnych. ​Uchwała ta, zgodnie z obowiązującym Prawem Wewnętrznym Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. § 50: Uchwały Synodu obowiązują cały Kościół i muszą być bezwzględnie wykonywane., przywróciła stan prawny obowiązujący sprzed dnia 2 stycznia 2006 roku, tj. czynny udział ks. bp. Wojciecha Zdzisława Kolma w życiu Kościoła oraz pełne zwierzchnictwo nad Kościołem Starokatolickim w Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ w/w w myśl § 51 ust. 1 Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, tj: Zwierzchnika wybiera Synod na Urząd dożywotni i nakazuje udzielenie Elektowi sakry biskupiej przez ważnie konsekrowanego biskupa. został wybrany na swój urząd dożywotnio, oraz w myśl § 51 ust. 2 Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, tj: Synod może przyjąć rezygnację Zwierzchnika z zajmowanego Urzędu ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn. nigdy nie złożył on przed Synodem Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej powierzonego mu urzędu.


Kuria Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o opinie prawne stwierdza, iż ks. Artur Wieciński został wybrany na urząd Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z obowiązującym Prawem Wewnętrznym Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej przez co wybór ten jest nieważny i nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych; co oznacza, że wszystkie decyzje podjęte przez ks. Artura Wiecińskiego są nieważne i nie mają żadnej mocy prawnej. Jednocześnie podtrzymuje się fakt sekularyzacji ks. Artura Wiecińskiego, przez co nie może on wykonywać żadnych posług wynikających z otrzymanych święceń.

Kuria Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej przestrzega jednocześnie przed informacjami przedstawianymi na stronie www.starokatolicy.pl która może wskazywać na to, iż grupa pod przewodnictwem ks. Artura Wiecińskiego jest rzeczywistą wspólnotą Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Nieprawdą jest, ażeby jakikolwiek organ administracji publicznej zakończył postępowanie administracyjne w sprawie prawnej sytuacji instytucji Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. W momencie zakończenia postępowania prowadzonego przez właściwe organy administracji publicznej, Kuria zobowiązuje się do upublicznienia rozporządzenia końcowego w tejże sprawie.

Osoby będące częścią grupy pod kierownictwem ks. Artura Wiecińskiego nie są duchownymi Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż pozostają w schizmie która podzieliła jedność Kościoła.